Tuesday, August 14, 2007

可可牛仔

願我會查火箭 帶你到天空去
在太空中兩人住
活到一千歲 都一般心醉
有你在身邊多樂趣
共你雙雙對 好得戚好得意
地LUM天崩當閒事
就算翻風雨 只需睇到你
似見陽光千萬里

有了你開心o的 也都稱心滿意
咸魚白菜也好好味
我與你永共鈙 分分鐘需要你
你似是陽光空氣

扮靚o的皆因你 癲癲o地皆因你
為你甘心作傻事
扮o下猩猩叫 睇到也都笑
有你在身邊多樂趣
若有朝失o左你 花開都不美
願到荒島去長住
做個假的你 天天都相對
對木頭公仔做戲