Monday, July 09, 2007

對 話。

上週六,乘公車過海。坐我旁邊有位瘦削的婆婆,看來有點輕度弱智的樣子,本來我沒怎留意,但她忽然跟我談起話來。而話匣子一打開……

婆婆:小姐,家吓幾點呀?
我:1點咯。
婆婆:幾多點話?(很驚奇的樣子)
我:1點。
婆婆:1點呀?真係1點?(十分存疑)
我:(為了以示堅決)係!1點!(說時還遞出手來,讓她看錶)
婆婆:哦,係喎,1點喎。時間真係快勒。
我:嗯。
婆婆:你啱啱放工呀?
我:(!)係呀。
婆婆:你1點放工架?
我:(!!)唔係,我放十二點半架。
婆婆:咁依家幾點呀?
我:(!!!)1點囉。(放心,我為了想積德,並沒有發火)
婆婆:你啱啱放工呀?
我:……係呀。
婆婆:你明天唔駛返工喎。
我:係吖。
婆婆:但你星期一要返工喎。
我:係囉。
婆婆:你返幾點架?
我:朝早8點呀。

如是者,15分鐘的車程,婆婆對「鐘點」十分的關注,不時問我時間問題。也好,起碼時間問題我能為她解答,若她問數學題目,我一定會讓她失望的。

後來我下車,跟她道了別。然後我想,看似無意義的對話,也許於她,意義重大。她或只想找人談談話。

不如,我們一起去做義工吖。